99 ม.15 ต.ไร่
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ศูนย์เรียนรู้ให้เกษตรกร

EyWwB5WU57MYnKOuXxvfOPH5mtzbZvEcM3A1Z2KRBiB5VUAoqU0umc

ท่านจะมีรายได้เพิ่มทันตา และพร้อมที่จะเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้เกษตรกรเข้ามาศึกษา ในอนาคต สถานที่แห่ง...

Read More